บาท
กรัม
ชิ้น
บาท
กรัม
ชิ้น

บาท
กรัม
ชิ้น
บาท
กรัม
ชิ้น